CZWS2218 (1)

Algemene voorwaarden: terhandstelling wel of niet vereist?

De hoofdregel is dat algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand dienen te worden gesteld. Deze verplichting geldt ten aanzien van wederpartijen bestaande uit consumenten en kleinere professionele partijen (minder dan 50 medewerkers).

Alleen als het redelijkerwijs niet mogelijk is de voorwaarden ter hand te stellen, kan worden verwezen naar de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank waar de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd. Komt een overeenkomst langs elektronische weg tot stand (bijvoorbeeld per e-mail of via de website), dan kunnen de algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van de overeenkomst langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld. Voorwaarde daarbij is dat de algemene voorwaarden door de wederpartij kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor latere kennisneming. Is de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand gekomen, dan is elektronische terhandstelling alleen mogelijk indien de wederpartij daarmee uitdrukkelijk instemt. Voldoet men niet aan deze vereisten, dan kan de wederpartij de algemene voorwaarden vernietigen.

Voor dienstverleners in de zin van de Dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG) geldt de hiervoor genoemde verplichting tot terhandstelling niet. Voor deze dienstverleners geldt een beduidend soepeler regime wat betreft het informeren van klanten over de algemene voorwaarden. De wet schrijft voor welke gegevens door een dienstverlener in de zin van de Dienstenrichtlijn aan afnemers ter beschikking dienen te worden gesteld en op welke wijze (art. 6:230 b en 230c BW). Het gaat hierbij onder meer om gegevens zoals de naam, de rechtsvorm, het adres, en het inschrijvingsnummer in het handelsregister, maar ook om de algemene voorwaarden (zie voor alle gegevens www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtlijn). Door deze dienstverleners kan worden volstaan met een vermelding van het webadres waar de voorwaarden te raadplegen zijn. Dit geldt ongeacht of de overeenkomst elektronisch wordt gesloten. Ook het opslag- en instemmingsvereiste, zoals hiervoor genoemd, geldt niet. Verder geldt dat de informatie tijdig voor het sluiten van de schriftelijke overeenkomst moet worden meegedeeld, of – indien geen schriftelijke overeenkomst wordt gesloten – dat de informatie tijdig voor verrichting van de dienst beschikbaar wordt gesteld. Ook dit betreft een afwijking van de hiervoor genoemde hoofdregel.

De Dienstenrichtlijn is van toepassing op een grote groep dienstverleners, zoals bijvoorbeeld ambachtslieden, bouwdiensten, installatie- en onderhoudswerkzaamheden, diensten op het gebied van toerisme, management- en adviesdiensten. Er zijn echter ook enkele uitzonderingen; onder meer op dienstverleners ten aanzien van financiële diensten, vervoersdiensten, particuliere beveiligingsdiensten en gezondheidsdiensten, is de Dienstenrichtlijn niet van toepassing.

Is géén sprake van een overeenkomst tot dienstverlening aangaande een dienst die valt onder de Dienstenrichtlijn, of is sprake van een gemengde overeenkomst (overeenkomst die gedeeltelijk ziet op vorenbedoelde bedoelde dienstverlening en gedeeltelijk niet), dan blijft het strikte regime van toepassing. Uitsluitend de verwijzing naar een website is in die gevallen niet voldoende.

Wilt u meer weten over algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact op.

Sacha Krekel, advocaat bij de Clercq Advocaten Notariaat